PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat (ELKH) elnöke

pályázatot hirdet a

Szegedi Biológiai Kutatóközpont

gazdasági vezetői munkakör ellátására

 

A gazdasági vezető feladata:

 • a kutatóhely költségvetési tervezéssel, a pénzellátással, a gazdálkodással, a személyi juttatásokkal és a munkaerő-gazdálkodással, a beszámolással, a számvitellel, az előírt adatszolgáltatással és a gazdasági folyamatok ellenőrzésével kapcsolatos feladatok, valamint a jogszabályok és a fenntartó irányító szerv rendelkezései alapján a feladatkörébe tartozó munkák ellátása;

 • a kutatóhely működésére vonatkozó számviteli és pénzügyi rendszer szervezése, irányítása, ellenőrzése;

 • a költségvetési tervezési feladatok végzése, irányítása;

 • a gazdálkodás irányítása, költségvetési előirányzatai alakulásának folyamatos ellenőrzése, javaslatok készítése az észlelt hiányosságok megszüntetésére, az éves előirányzat teljesítésére;

 • pénzügyi ellenjegyzési jogkör gyakorlása, a belső szabályzatok folyamatos felülvizsgálata, szükség esetén módosítása, új szabályzatok készítése;

 • együttműködés a főigazgatóval és az intézeti igazgatókkal a kutatóhely szakmai céljainak jogszerű és gazdaságilag hatékony megvalósítása érdekében;

 • az éves és évközi költségvetési beszámolók elkészítése;

 • a kutatóhely által használt ingatlan üzemeltetésével összefüggő feladatok elvégzése;

 • a kutatóhely gazdasági szervezetének a vonatkozó jogszabályok szerinti irányítása.

 

A pályázókkal szembeni követelmények:

 • büntetlen előélet;

 • magyar állampolgárság;

 • a 368/2011. (XII. 31.) kormányrendelet 12. §-ában előírt végzettség;

 • szerepel a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 151.§ (3) bekezdése szerinti nyilvántartásban, továbbá rendelkezik a tevékenység ellátására jogosító engedéllyel, valamint a nyilvántartást végző szervezet által kiállított igazolvánnyal;

 • legalább 3 év vezetői gyakorlat költségvetési szerv gazdálkodási feladatainak ellátásában;

 • felhasználó szintű MS Office (irodai alkalmazások) ismerete.

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • költségvetési szervnél szerzett hosszabb szakmai tapasztalat (pénzügyi, gazdálkodási területen);

 • az európai uniós pályázatokkal kapcsolatos gazdálkodási, elszámolási gyakorlat;

 • integrált informatikai rendszer (pl. EcoSTAT) ismerete;

 • angol nyelv ismerete.

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok és igazolások:

 • motivációs levél;

 • részletes szakmai önéletrajz;

 • a pályázó vezetői elképzelései;

 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez;

 • 3 hónapnál nem régebbi keletű erkölcsi bizonyítvány, vagy annak igénylését igazoló dokumentum;

 • iskolai végzettséget, szakképzettséget, képesítést tanúsító okiratok másolata;

 • a könyvviteli szolgáltatás végzésére jogosító igazolvány másolata.

 

A pályázat benyújtásának módja:

A pályázatot elektronikus úton, az ELKH Titkárság Jogi és Igazgatási Főosztályára az igazgatas@elkh.org e-mail címre kell beküldeni.

 

A pályázat elbírálásának rendje:

A formai és tartalmi feltételeknek megfelelő pályázatok elbírálására háromtagú bizottság alakul, melynek tagjai az ELKH Titkárság Gazdálkodási Főosztályának, valamint Jogi és Igazgatási Főosztályának vezetője és az érintett kutatóhely vezetője. A pályázókat rangsorolva a bizottság javaslatot tesz az ELKH elnökének. A gazdasági vezető személyéről az ELKH elnöke dönt. A munkáltató fenntartja a pályázat eredménytelenné nyilvánításának a jogát. A pályázat eredményéről a munkáltató a pályázókat e-mailben értesíti. A pályázati anyagok az álláshely betöltésével megsemmisítésre kerülnek.

 

A foglalkoztatás jellege:

A gazdasági vezető a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) 208. § (1) bekezdése alapján vezető állású munkavállalónak minősül, munkaviszonya legfeljebb 5 évre szóló határozott idejű, teljes munkaidős foglalkoztatás, három hónap próbaidő kikötésével. Bérezésére az Mt. és a kutatóhely belső szabályozói az irányadók. A munkáltatói jogok gyakorlása az ELKH elnökének és a kutatóhely vezetőjének hatáskörébe tartozik. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtására kiadott 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 11. § (6) bekezdésének megfelelően a gazdasági vezető a gazdálkodási feladatok tekintetében a költségvetési szerv vezetőjének helyettese abban az esetben is, ha munkaköri elnevezése, beosztása ezt nem jelöli. A munkakört betöltheti, akivel szemben összeférhetetlenség nem áll fenn. Az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény alapján, a kutatóhely gazdasági vezetője vagyonnyilatkozat-tételre kötelezett.

 

A munkavégzés helye:

Szegedi Biológiai Kutatóközpont, 6726 Szeged, Temesvári körút 62.

 

A pályázat benyújtási határideje: 2021.08.25.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021.09.08.

A munkakör betölthető: 2022.01.01.

 

Pályázati felhívás

A Szegedi Biológiai Kutatóközpont

pályázatot hirdet

a Szegedi Biológiai Kutatóközpont / Biokémia Intézet

Bioinformatikus

munkakörének betöltésére.

 

A jogviszony időtartama: Határozott idejű 1évig (hosszabbítható)

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Csongrád-Csanád megye, 6726 Szeged, Temesvári krt. 62.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

Bioinformatikus munkatársakat keresünk, akit érdekel a genommérnökség, az antibiotikum rezisztencia és új antibiotikumok fejlesztése. Amit kínálunk: nemzetközi színvonalú kutatásban való részvétel Pál Csaba kutatócsoportjában, a Szegedi Biológiai Kutatóközpont Szintetikus és Rendszerbiológia Egységén (http://group.szbk.u-szeged.hu/sysbiol/) belül, kompetitív bérezés, és tapasztalatszerzés modern omikai és genommérnöki eljárásokban. A projektek fő célja olyan szintetikus biológiai módszerek fejlesztése, amik előre jelzik a rezisztencia-evolúció folyamatát új antibiotikumokkal szemben a humán mikrobiomban és kórokozó baktériumokban.

Az új munkatársunk feladata: nagy áteresztőképességű vizsgálatok, illetve új generációs szekvenálás során keletkezet adatok elemzése és feldolgozása statisztikai módszerekkel, aktuális kutatási téma nemzetközi irodalmának nyomon követése, részvétel szakmai publikációk és pályázatok elkészítésében, jártasság az R vagy Python programozási nyelvekben.

Munkabér:

A munkabér megállapítására és a juttatásokra a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény rendelkezései az irányadók. Kiemelt bérezés megegyezés szerint.

Pályázati feltételek:

 • Biológia, bioinformatika, orvostudomány, számítástechnika vagy azzal egyenértékű területeken szerzett doktori (PhD) fokozattal rendelkező jelöltek

 • Angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga tárgyalási szintű nyelvtudás.

 • Bioinformatikában és statisztikai adatelemzésben való tapasztalat

 • Programozói tapasztalat script írásban (R vagy Pyton)

 • Büntetlen előélet.

 • Cselekvőképesség.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Statisztikai módszerek, filogenetika és NGS területén szerzett tapasztalat

 • Kiemelkedő szakmai publikációk.

 • Felsőfokú angol nyelvtudás

A pályázatnak tartalmaznia kell:

 • angol nyelvű önéletrajzot és motivációs levelet

 • a weblapon http://www.brc.hu/hu/rolunk/allashirdetesek található hozzájáruló nyilatkozatot arról, hogy a beküldött pályázati anyagát és az abban szereplő adatokat és információkat a pályázati időszak végéig a Szegedi Biológiai Kutatóközpont a munkakör betöltésének elbírálása céljából kezelheti és egy évig megőrizheti.

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. szeptember 1.

A pályázatok benyújtásának módja:

Elektronikus úton a Tudományos Titkárság részére a tudomanyos.titkarsag@brc.hu email címen.

Kérjük, a tárgy rovatban feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2021/20 valamint a munkakör megnevezését.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázati feltételeknek megfelelő pályázók közül az előértékelés alapján kiválasztottak személyes meghallgatására kerül sor. A sikeres pályázó az elbírálást követő 3 napon belül értesítést kap.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. szeptember 31.

Pályázati felhívás

A Szegedi Biológiai Kutatóközpont

pályázatot hirdet

a Szegedi Biológiai Kutatóközpont / Biokémia Intézet

Tudományos munkatárs

munkakörének betöltésére.
 

A jogviszony időtartama: Határozott idejű 1évig (hosszabbítható)

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Csongrád-Csanád megye, 6726 Szeged, Temesvári krt. 62.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: A projektek fő célja olyan szintetikus biológiai módszerek fejlesztése, amelyek előre jelzik a rezisztencia-evolúció folyamatát kórokozó baktériumokban, új antibiotikumokkal szemben. Az új munkatársunk feladata: molekuláris biológiai, mikrobiológiai és genommérnöki kisérletek elvégzése, nagy áteresztőképességű hatásszűrések kivitelezése, aktuális kutatási téma nemzetközi irodalmának nyomon követése, részvétel szakmai publikációk és pályázatok elkészítésében.

Munkabér:

A munkabér megállapítására és a juttatásokra a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény rendelkezései az irányadók. Kiemelt bérezés megegyezés szerint és nemzetközi színvonalú kutatásban való részvétel Pál Csaba Lendület Kísérleti Evolúció-biológiai kutatócsoportjában (http://group.szbk.u-szeged.hu/sysbiol/), a Szegedi Biológiai Kutatóközpont, Biokémia intézetén belül.

Pályázati feltételek:

 • MSc. vagy Doktori (PhD) fokozattal rendelkező biológus, vegyész, biomérnök vagy biotechnológus.

 • Angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga tárgyalási szintű nyelvtudás.

 • Mikrobiológiai szakmai tapasztalat

 • Büntetlen előélet.

 • Cselekvőképesség.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Rendszer biológiai és (vagy) genommérnöki ismeretek

 • Bioinformatikában és statisztikai adatelemzésben való tapasztalat,

 • Kiemelkedő szakmai publikációk.

 • Felsőfokú angol nyelvtudás

A pályázatnak tartalmaznia kell:

 • angol nyelvű önéletrajzot és motivációs levelet

 • a weblapon http://www.brc.hu/hu/rolunk/allashirdetesek található hozzájáruló nyilatkozatot arról, hogy a beküldött pályázati anyagát és az abban szereplő adatokat és információkat a pályázati időszak végéig a Szegedi Biológiai Kutatóközpont a munkakör betöltésének elbírálása céljából kezelheti és egy évig megőrizheti.

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. 07. 15.

A pályázatok benyújtásának módja:

Elektronikus úton a Tudományos Titkárság részére az allas@brc.hu email címen.
Kérjük
, a tárgy rovatban feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2021/19 valamint a munkakör megnevezését.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázati feltételeknek megfelelő pályázók közül az előértékelés alapján kiválasztottak személyes meghallgatására kerül sor. A sikeres pályázó az elbírálást követő 3 napon belül értesítést kap.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. 07.31

 

Pályázati felhívás

A Szegedi Biológiai Kutatóközpont

pályázatot hirdet

a Szegedi Biológiai Kutatóközpont / Biokémia Intézet

Tudományos munkatárs

munkakörének betöltésére

 

A jogviszony időtartama: Határozott idejű 1 évig (hosszabbítható)

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Csongrád-Csanád megye, 6726 Szeged, Temesvári krt. 62.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

Olyan PhD hallgatót, vagy posztdoktor kutatót keresünk, aki csatlakozna a Számítógépes Immunológiai Kutatócsoporthoz. A jelentkező, munkája során tumorellenes immunitással kapcsolatos számítógépes analízisek kísérletes validálását végezné.

Feladata lenne a projekten belüli legmodernebb immunológiai vizsgálatokat végrehajtása, és a későbbi adatelemzésben való részvétel.

A munka során az alábbi vizsgálatok kivitelezése várható: ELISpot, áramlási citometria, tömegcitometria és az ehhez a területhez kapcsolódó egyéb technikák.

A jelentkezés során előnyt jelent: a kreatív gondolkodás, precizitás és új technikák elsajátítása iránt tanúsított érdeklődés.

Munkabér:

A munkabér megállapítására és a juttatásokra a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény rendelkezései az irányadók. Kiemelt bérezés megegyezés szerint és nemzetközi színvonalú kutatásban való részvétel Pál Csaba Lendület Kísérleti Evolúció-biológiai kutatócsoportjában (http://group.szbk.u-szeged.hu/sysbiol/), a Szegedi Biológiai Kutatóközpont, Biokémia Intézetén belül.

Pályázati feltételek:

 • MSc. vagy Doktori (PhD) fokozattal rendelkező biológus, vegyész, biomérnök vagy biotechnológus.

 • Angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga. Tárgyalási szintű nyelvtudás.

 • Érdeklődés az új in vitro technikák felől az immunológiában (korábbi tapasztalata ilyen technikákkal kapcsolatban előnyt jelent)

 • Precizitás és türelem a monoton munka végzéséhez

 • Büntetlen előélet.

 • Cselekvőképesség.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Rendszer biológiai és (vagy) genommérnöki ismeretek

 • Bioinformatikában és statisztikai adatelemzésben való tapasztalat,

 • Kiemelkedő szakmai publikációk.

 • Felsőfokú angol nyelvtudás

A pályázatnak tartalmaznia kell:

 • angol nyelvű önéletrajzot és motivációs levelet

 • a weblapon http://www.brc.hu/hu/rolunk/allashirdetesek található hozzájáruló nyilatkozatot arról, hogy a beküldött pályázati anyagát és az abban szereplő adatokat és információkat a pályázati időszak végéig a Szegedi Biológiai Kutatóközpont a munkakör betöltésének elbírálása céljából kezelheti és egy évig megőrizheti.

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. 07. 15.

A pályázatok benyújtásának módja:

Elektronikus úton a Tudományos Titkárság részére az allas@brc.hu email címen.
Kérjük
, a tárgy rovatban feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2021/18 valamint a munkakör megnevezését.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázati feltételeknek megfelelő pályázók közül az előértékelés alapján kiválasztottak személyes meghallgatására kerül sor. A sikeres pályázó az elbírálást követő 3 napon belül értesítést kap.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. 07.31